تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/03/27 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
159,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm