تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/03/20 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
159,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm