تور استانبول | ویژه خرداد | 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/03/18 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/03/23 ساعت حرکت : 13:00
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
-
قیمت 2 تخته
17,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(6 شب و 7 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm