تور استانبول | ویژه بهار 1401 | 7شب

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(7 شب و 8 روز) ویژه بهار 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

20 اردیبهشت 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

15 و 17  اردیبهشت  200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

14 و 16 و 21 و 22 اردیبهشت  300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

18 اردیبهشت  400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

13 و 23 و 24 اردیبهشت 600.000 تومان افزایش نرخ دارد

12 اردیبهشت 1.200.000 تومان افزایش نرخ دارد

11 اردیبهشت 2.700.000  تومان افزایش نرخ دارد

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm