تور استانبول | ویژه بهار 1401 | 5شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه بهار 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

15 الی 2 اردیبهشت و 23 اردیبهشت 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

14 و 20 اردیبهشت  300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

18 اردیبهشت  500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

24 و 25 و 26  اردیبهشت  700.000 تومان افزایش نرخ دارد.

13 اردیبهشت 1.100.000 تومان افزایش نرخ دارد

12 اردیبهشت 2.500.000 تومان افزایش نرخ دارد

11 اردیبهشت 5.300.000 تومان افزایش نرخ دارد

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm