تور استانبول | ویژه بهار 1401 | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 • ارائه تست منفی PCR کرونا
 • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه بهار 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

15 الی 2 اردیبهشت و 23 اردیبهشت 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

21 و 24 و 25 و 27 اردیبهشت  500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

14 و 26  اردیبهشت  900.000 تومان افزایش نرخ دارد.

13 اردیبهشت  2.000.000 تومان افزایش نرخ دارد.

11 اردیبهشت 4.100.000 تومان افزایش نرخ دارد

12 اردیبهشت 4.300.000 تومان افزایش نرخ دارد

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

 • آذین علیخانی
 • امیر علی افشار
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm