تور استانبول | ویژه بهار 1401 | 7 شب

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول (7 شب و 8 روز) ویژه بهار 1401 فروردین با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

2 و 4 اردیبهشت 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

11 اردیبهشت 300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

30 فروردین  600.000 تومان افزایش نرخ دارد.

31 فروردین 800.000 تومان افزایش نرخ دارد.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 7 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm