تور استانبول | ویژه بهار 1401 | 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه بهار 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

4 اردیبهشت  100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

2 اردیبهشت  200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

11اردیبهشت  600.000 تومان افزایش نرخ دارد.

 5 اردیبهشت  700.000 تومان افزایش نرخ دارد

30 و 31 فروردین  1.500.000 تومان افزایش نرخ دارد

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm