تور آنتالیا| ویژه 23 اردیبهشت |6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

ویژه
قیمت 2 تخته
10,909,500 تومان 10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,274,500 تومان 11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,775,500 تومان 9,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,320,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,320,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,130,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,710,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,970,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,110,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
89,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
65,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
111,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا ویژه 23 اردیبهشت(6 شب و 7 روز) با پرواز سان اکسپرس 

تاریخ حرکت ها: 23 اردیبهشت

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا 72 ساعت قبل پرواز الزامی می باشد.

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990،000 تومان و کودک بدون تخت 7.990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm