تور استانبول اسفند ماه (5شب)

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه اسفند با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

تایخ رفت 16 و 17 اسفند طبق پکیج میباشد

این پکیج در تاریخ رفت 18 اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج درتاریخ 13 اسفند و ما بقی تا خروج 23 اسفند 400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 14 اسفند 600.000 تومان افزایش نرخ دارد.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه،  ترانسفر فرودگاهی، 

+یک گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm