copy-تور استانبول (3شب) ویژه 3 بهمن

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(3 شب و 4 روز) ویژه 3 بهمن با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

این پکیج در تاریخ رفت 4 و 8 بهمن 500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 9 تا 20 بهمن 800.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 7 و 8 تا 23 بهمن 1.000.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 5 و 6 و23 تا 30 بهمن  1.200.000 تومان افزایش نرخ دارد

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه،  ترانسفر فرودگاهی، 

+یک گشت شهری همراه با ناهار

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm