تور استانبول بهمن ماه (5شب)

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه 30 بهمن با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

این پکیج در تاریخ رفت 27 و 29 بهمن 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 28 بهمن تا 20 اسفند 300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 26 بهمن 8 و 9 اسفند 600.000  تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 22 و 23 و  24  بهمن 900.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 24  بهمن 1.600.000 تومان افزایش نرخ دارد.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه،  ترانسفر فرودگاهی، 

+یک گشت شهری همراه با ناهار

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm