تور استانبول بهمن ماه (4شب)

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
45,799,705,740 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه 30 بهمن با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

این پکیج در تاریخ رفت 27 و 28 .و 29 بهمن و 3 اسفند  300.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 1 تا 20 اسفند  400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 23 و 26 بهمن و 2 و 11 و 17 اسفند  800.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 22 و 24 بهمن و 9 اسفند  100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 25 بهمن  1.800.000 تومان افزایش نرخ دارد.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه،  ترانسفر فرودگاهی، 

+یک گشت شهری همراه با ناهار

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm