تور استانبول (7شب) ویژه آبان

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
5 شب
قیمت 2 تخته
9,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(7 شب و 8 روز) ویژه آبان با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تست pcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm