تور استانبول (5شب) ویژه آبان

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
5 شب
قیمت 2 تخته
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
148,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(5 شب و 6 روز) ویژه آبان با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تست pcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm