تور استانبول (6 شب) ویژه آبان

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
6 شب
قیمت 2 تخته
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(6 شب و 7 روز) ویژه آبان با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm