copy-تور استانبول (5شب) ویژه مهر و آبان

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
5 شب
قیمت 2 تخته
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(5 شب و 6 روز) ویژه مهر و آبان با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm