تور استانبول اسفند ماه (3شب)

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(3 شب و 4 روز) ویژه اسفند با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

تایخ رفت 20 اسفند طبق پکیج میباشد

این پکیج درتاریخ 14 اسفند و ما بقی تا خروج 23 اسفند 500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ رفت 12 و 13 اسفند 700.000 تومان افزایش نرخ دارد.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه،  ترانسفر فرودگاهی، 

+یک گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm