تور استانبول (4شب) ویژه آبان

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه آبان با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm