تور استانبول (7شب) ویژه مهر

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,300,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(7 شب و 8 روز) ویژه مهر با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 7 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm