تور استانبول (6شب) ویژه مهر

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(6 شب و 7 روز) ویژه مهر با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm