تور استانبول (5شب) ویژه مهر

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,300,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(5 شب و 6 روز) ویژه مهر با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm