تور استانبول (4شب) ویژه مهر

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه مهر با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm