تور استانبول (6شب) ویژه مهر

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
6 شب
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
6 شب
قیمت 2 تخته
8,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(6 شب و 7 روز) ویژه مهر ماه با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm