تور استانبول (3شب) ویژه 31 شهریور و 1 مهر

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(3 شب و 4 روز) ویژه 31 شهریور و1 مهر با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm