تور استانبول (5 شب) ویژه شهریور و مهر

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
5 شب
قیمت 2 تخته
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
5 شب
قیمت 2 تخته
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

آفر تور استانبول ویژه شهریور و مهرماه (5 شب و 6 روز) با پرواز معراج

در صورت مثبت شدن تست کرونا از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان مستردد می گردد .

خدمات: بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا 72 ساعت قبل پرواز الزامی می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm