تور استانبول (5شب) ویژه شهریور و مهر

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
5 شب
قیمت 2 تخته
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
69,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,440,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(5 شب و 6 روز) ویژه 18 شهریور الی 9 مهر ماه با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm