تور استانبول (4شب) ویژه مهر و شهریور

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
81,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,590,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه 18 شهریور الی 9 مهر ماه با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm