copy-تور استانبول (6شب) ویژه مرداد

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(6 شب و 7 روز) ویژه مرداد

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm