تور استانبول (5شب) ویژه مرداد

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(5 شب و 6 روز) ویژه مرداد

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm