تور استانبول (4شب) ویژه مرداد

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه مرداد

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm