تور استانبول (6شب) ویژه مرداد

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(6 شب و 7 روز) ویژه مرداد

طبق پایین ترین نرخ پروازی

پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm