تور استانبول (۳ شب) ویژه شهریور و مهر

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
3 شب
قیمت 2 تخته
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
3 شب
قیمت 2 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

آفر تور استانبول ویژه شهریور و مهرماه (3 شب و 4 روز) با پرواز معراج

در صورت مثبت شدن تست کرونا از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان مستردد می گردد .

خدمات: بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا 72 ساعت قبل پرواز الزامی می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm