تور استانبول (5شب) ویژه مرداد

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(5 شب و 6 روز) ویژه مرداد

طبق پایین ترین نرخ پروازی

پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm