copy-تور آنتالیا ویژه 7 مرداد

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,120,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
15,445,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,355,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
17,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,260,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,770,000 تومان
belek
قیمت 2 تخته
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
107,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
35,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
64,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
110,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
36,890,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا ویژه 7 مرداد(6 شب و 7 روز) با پرواز پگاسوس

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا 72 ساعت قبل پرواز الزامی می باشد .

در صورت مثبت شدن تست کرونا از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان مستردد می گردد .

خدمات : بلیت رفت و برگشت با پرواز کرندون ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990،000 تومان و کودک بدون تخت 5.990.000  تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm