تور استانبول (3شب) ویژه مرداد

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(3 شب و 4 روز) ویژه مرداد

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm