تور وان از رشت

تور وان از شهر رشت همه روزه از پایانه رشت به سمت پایانه مرکزی شهرتبریز حرکت دارد . و از شهر تبریز به سمت مرز رازی و سپس به سمت شهر وان حرکت خواهد کرد .

ساعت حرکت تور وان از رشت 

تور وان از شهر رشت همه روزه ساعت 21:00 حرکت دارد و حدود ساعت 07:00 به شهر تبریز می رسند .  از شهر تبریز تا مرز رازی حدود 2:45 طول مسیر می باشد .

مسافرات تا ساعت 10:00 به مرز رازی می رسند و بازرسی مرز انجام مشود .

برای بازگشت از شهر وان برای تورهای رشت ساعت 11:00 سرویس ترانسفر به دنبال مسافران می آیند و به سمت شهر تبریز حرکت میکنند و حدود ساعت 17:00 به پایانه شهر تبریز می رسند وآماده حرکت به سمت شهر رشت می شوند