تور وان از شیراز

تور وان از شهر شیراز همه روزه حرکت دارد ؛ حرکت تور وان از شهر شیراز از پایانه کاراندیش شهر شیراز به مقصد پایانه مرکزی شهر تبریز حرکت میکند . 

مدت مسیر شیراز به تبریز حدود 16 ساعت می باشد . حرکت از شهر تبریز به سمت مرز رازی ساعت 7:00 می باشد که حدود ساعت 09:30 به مرز رازی می رسند و آماده  بازرسی مرز می شوند . 

براز بازگشت تور ، ترانسفر ساعت 09:00 به وقت شهر وان آماده حرکت می باشد تا ساعت 14:00 به شهر تبریز برسند و آماده حرکت به سمت پایانه کاراندیش شهر شیراز شوند