کشور عراق یکی از کشورهای خاورمینا می باشد که به خاطر حرم امام ها یکی از قطب های گردشگری میباشد