تور گرجستان ویژه 2 اردیبهشت 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

239,000 تومان
2,740,000 تومان
2,275,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,275,000 تومان
2,505,000 تومان
2,215,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,275,000 تومان
2,505,000 تومان
2,215,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,330,000 تومان
2,620,000 تومان
2,275,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,505,000 تومان
2,970,000 تومان
2,330,000 تومان
2,090,000 تومان
G&G

BB

2,620,000 تومان
3,200,000 تومان
2,450,000 تومان
2,090,000 تومان
GNG

BB

2,795,000 تومان
3,550,000 تومان
2,565,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

2,910,000 تومان
3,780,000 تومان
2,620,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,200,000 تومان
4,360,000 تومان
2,795,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,320,000 تومان
4,595,000 تومان
2,855,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,725,000 تومان
5,350,000 تومان
3,200,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

3,955,000 تومان
5,870,000 تومان
-
2,090,000 تومان
BB

4,015,000 تومان
5,985,000 تومان
3,490,000 تومان
2,090,000 تومان
BB

4,650,000 تومان
7,260,000 تومان
-
2,090,000 تومان
BB

5,580,000 تومان
9,120,000 تومان
4,535,000 تومان
2,090,000 تومان
نام هتل DEJAVU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 239,000 تومان 2,740,000 تومان 2,275,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل 2005

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,275,000 تومان 2,505,000 تومان 2,215,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DALIDA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,275,000 تومان 2,505,000 تومان 2,215,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Old Georgia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,330,000 تومان 2,620,000 تومان 2,275,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,505,000 تومان 2,970,000 تومان 2,330,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل G&G

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,620,000 تومان 3,200,000 تومان 2,450,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,795,000 تومان 3,550,000 تومان 2,565,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GURU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,910,000 تومان 3,780,000 تومان 2,620,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,200,000 تومان 4,360,000 تومان 2,795,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,320,000 تومان 4,595,000 تومان 2,855,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RED LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,725,000 تومان 5,350,000 تومان 3,200,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,955,000 تومان 5,870,000 تومان - 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,015,000 تومان 5,985,000 تومان 3,490,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,650,000 تومان 7,260,000 تومان - 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,580,000 تومان 9,120,000 تومان 4,535,000 تومان 2,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط