تور زمینی باکو

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,780,000 تومان
2,100,000 تومان
1,100,000 تومان
BB

1,990,000 تومان
2,430,000 تومان
1,100,000 تومان
BB

2,050,000 تومان
2,530,000 تومان
1,100,000 تومان
BB

2,550,000 تومان
3,400,000 تومان
1,100,000 تومان
BB

2,600,000 تومان
3,440,000 تومان
1,100,000 تومان
BB

2,650,000 تومان
3,000,000 تومان
1,100,000 تومان
نام هتل Riva hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,780,000 تومان 2,100,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل consul hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,990,000 تومان 2,430,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل gorgud hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان 2,530,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOBEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,550,000 تومان 3,400,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Bolvad side

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,600,000 تومان 3,440,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ PARK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,650,000 تومان 3,000,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط