تور لحظه آخری استانبول ویژه 23 فروردین 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,975,000 تومان
2,600,000 تومان
1,885,000 تومان
BB

2,050,000 تومان
2,725,000 تومان
1,960,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
2,910,000 تومان
2,010,000 تومان
BB

2,555,000 تومان
3,725,000 تومان
2,110,000 تومان
BB

2,555,000 تومان
3,725,000 تومان
2,110,000 تومان
BB

2,645,000 تومان
3,910,000 تومان
2,195,000 تومان
BB

2,780,000 تومان
4,175,000 تومان
2,195,000 تومان
BB

2,790,000 تومان
4,185,000 تومان
2,160,000 تومان
BB

2,870,000 تومان
4,175,000 تومان
2,195,000 تومان
BB

2,880,000 تومان
4,360,000 تومان
2,065,000 تومان
BB

3,000,000 تومان
4,175,000 تومان
2,240,000 تومان
BB

3,195,000 تومان
4,775,000 تومان
2,585,000 تومان
BB

3,235,000 تومان
5,075,000 تومان
2,575,000 تومان
نام هتل MARAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,975,000 تومان 2,600,000 تومان 1,885,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KAYAMADRID

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,050,000 تومان 2,725,000 تومان 1,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRENS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,140,000 تومان 2,910,000 تومان 2,010,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,555,000 تومان 3,725,000 تومان 2,110,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,555,000 تومان 3,725,000 تومان 2,110,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,645,000 تومان 3,910,000 تومان 2,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARMARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,780,000 تومان 4,175,000 تومان 2,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC BUISINESS BAYRAMPARSA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,790,000 تومان 4,185,000 تومان 2,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,870,000 تومان 4,175,000 تومان 2,195,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,880,000 تومان 4,360,000 تومان 2,065,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KLASS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,000,000 تومان 4,175,000 تومان 2,240,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN SISILI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,195,000 تومان 4,775,000 تومان 2,585,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,235,000 تومان 5,075,000 تومان 2,575,000 تومان
خدمات BB
توضیحات