تور تفلیس 6 فروردین

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,860,000 تومان
2,070,000 تومان
1,820,000 تومان
BB

1,990,000 تومان
2,325,000 تومان
1,945,000 تومان
BB

2,030,000 تومان
2,410,000 تومان
1,990,000 تومان
BB

2,250,000 تومان
2,795,000 تومان
2,080,000 تومان
BB

2,460,000 تومان
3,215,000 تومان
2,205,000 تومان
BB

2,500,000 تومان
3,300,000 تومان
2,165,000 تومان
BB

2,670,000 تومان
3,590,000 تومان
2,375,000 تومان
BB

2,835,000 تومان
3,970,000 تومان
2,460,000 تومان
BB

2,920,000 تومان
4,095,000 تومان
2,585,000 تومان
BB

3,170,000 تومان
4,640,000 تومان
2,625,000 تومان
BB

3,300,000 تومان
4,850,000 تومان
-
BB

5,060,000 تومان
8,420,000 تومان
4,220,000 تومان
نام هتل 2005

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,860,000 تومان 2,070,000 تومان 1,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORMITORY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,990,000 تومان 2,325,000 تومان 1,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,030,000 تومان 2,410,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LORDS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,250,000 تومان 2,795,000 تومان 2,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,460,000 تومان 3,215,000 تومان 2,205,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,500,000 تومان 3,300,000 تومان 2,165,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RED LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,670,000 تومان 3,590,000 تومان 2,375,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,835,000 تومان 3,970,000 تومان 2,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,920,000 تومان 4,095,000 تومان 2,585,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,170,000 تومان 4,640,000 تومان 2,625,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,300,000 تومان 4,850,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,060,000 تومان 8,420,000 تومان 4,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط