تور کیش 16 و 17 فروردین 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

920,000 تومان
1,240,000 تومان
920,000 تومان
650,000 تومان
HB

970,000 تومان
1,520,000 تومان
970,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,020,000 تومان
1,590,000 تومان
1,020,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
1,650,000 تومان
1,150,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
2,320,000 تومان
1,150,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,250,000 تومان
1,950,000 تومان
1,250,000 تومان
650,000 تومان
BB

1,390,000 تومان
2,220,000 تومان
1,390,000 تومان
650,000 تومان
HB

1,650,000 تومان
2,540,000 تومان
1,650,000 تومان
650,000 تومان
HB

2,450,000 تومان
4,250,000 تومان
2,450,000 تومان
650,000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 920,000 تومان 1,240,000 تومان 920,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 970,000 تومان 1,520,000 تومان 970,000 تومان 650,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,020,000 تومان 1,590,000 تومان 1,020,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,150,000 تومان 1,650,000 تومان 1,150,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,150,000 تومان 2,320,000 تومان 1,150,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,250,000 تومان 1,950,000 تومان 1,250,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,390,000 تومان 2,220,000 تومان 1,390,000 تومان 650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,650,000 تومان 2,540,000 تومان 1,650,000 تومان 650,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,450,000 تومان 4,250,000 تومان 2,450,000 تومان 650,000 تومان
خدمات HB
توضیحات