تور تایلند ویژه جشن آب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,390,000 تومان
6,190,000 تومان
-
4,200,000 تومان
BB

5,750,000 تومان
6,820,000 تومان
-
4,250,000 تومان
BB

6,320,000 تومان
7,950,000 تومان
5,450,000 تومان
4,450,000 تومان
BB

6,620,000 تومان
8,520,000 تومان
-
4,660,000 تومان
BB

7,260,000 تومان
9,890,000 تومان
6,890,000 تومان
4,790,000 تومان
BB

7,790,000 تومان
10,890,000 تومان
6,850,000 تومان
4,950,000 تومان
BB

8,390,000 تومان
11,990,000 تومان
7,470,000 تومان
5,190,000 تومان
BB

9,690,000 تومان
14,630,000 تومان
8,790,000 تومان
5,690,000 تومان
نام هتل SAWADEE SUNSHINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,390,000 تومان 6,190,000 تومان - 4,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,750,000 تومان 6,820,000 تومان - 4,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WLCOME PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,320,000 تومان 7,950,000 تومان 5,450,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,620,000 تومان 8,520,000 تومان - 4,660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATTAYA SEA VIEW

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,260,000 تومان 9,890,000 تومان 6,890,000 تومان 4,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN SEA VEIW

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,790,000 تومان 10,890,000 تومان 6,850,000 تومان 4,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUSIT THANI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,390,000 تومان 11,990,000 تومان 7,470,000 تومان 5,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUSIT THANI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,690,000 تومان 14,630,000 تومان 8,790,000 تومان 5,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط