تور باکو ویژه 9 ، 10 ، 11 و 12 فروردین

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ART

BB

3,690,000 تومان
4,390,000 تومان
3,600,000 تومان
BB

3,790,000 تومان
4,590,000 تومان
3,700,000 تومان
BB

3,890,000 تومان
4,690,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

3,990,000 تومان
4,690,000 تومان
3,900,000 تومان
BB

4,090,000 تومان
4,790,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

4,190,000 تومان
4,890,000 تومان
4,090,000 تومان
BB

4,290,000 تومان
5,890,000 تومان
4,200,000 تومان
FB

4,490,000 تومان
5,290,000 تومان
4,400,000 تومان
BB

4,590,000 تومان
5,290,000 تومان
4,500,000 تومان
نام هتل ART

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,690,000 تومان 4,390,000 تومان 3,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان 4,590,000 تومان 3,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RICH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,890,000 تومان 4,690,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,990,000 تومان 4,690,000 تومان 3,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METRO CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,090,000 تومان 4,790,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,190,000 تومان 4,890,000 تومان 4,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CROWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,290,000 تومان 5,890,000 تومان 4,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CROWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,490,000 تومان 5,290,000 تومان 4,400,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل SPRING

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,590,000 تومان 5,290,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط