تور کیش 14 و 15 فروردین98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,130,000 تومان
2,550,000 تومان
1,130,000 تومان
620,000 تومان
BB

1,250,000 تومان
2,890,000 تومان
1,250,000 تومان
620,000 تومان
BB

1,370,000 تومان
2,950,000 تومان
1,370,000 تومان
620,000 تومان
BB

1,490,000 تومان
2,560,000 تومان
1,490,000 تومان
620,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
3,120,000 تومان
1,950,000 تومان
620,000 تومان
HB

2,250,000 تومان
4,950,000 تومان
2,250,000 تومان
620,000 تومان
BB

2,450,000 تومان
3,650,000 تومان
2,450,000 تومان
620,000 تومان
HB

3,470,000 تومان
6,980,000 تومان
3,470,000 تومان
620,000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,130,000 تومان 2,550,000 تومان 1,130,000 تومان 620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,250,000 تومان 2,890,000 تومان 1,250,000 تومان 620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,370,000 تومان 2,950,000 تومان 1,370,000 تومان 620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان 2,560,000 تومان 1,490,000 تومان 620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 3,120,000 تومان 1,950,000 تومان 620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,250,000 تومان 4,950,000 تومان 2,250,000 تومان 620,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,450,000 تومان 3,650,000 تومان 2,450,000 تومان 620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,470,000 تومان 6,980,000 تومان 3,470,000 تومان 620,000 تومان
خدمات HB
توضیحات