تور کیش 10 و 11 فروردین 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه توضیحات جزئیات هتل
BB

1,280,000 تومان
2,050,000 تومان
1,280,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,380,000 تومان
2,980,000 تومان
1,380,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,620,000 تومان
2,950,000 تومان
1,620,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,710,000 تومان
3,220,000 تومان
1,710,000 تومان
590,000 تومان
BB

1,720,000 تومان
3,650,000 تومان
1,720,000 تومان
590,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
3,950,000 تومان
2,140,000 تومان
590,000 تومان
BB

2,150,000 تومان
3,960,000 تومان
2,150,000 تومان
590,000 تومان
BB

2,440,000 تومان
4,520,000 تومان
2,440,000 تومان
590,000 تومان
HB

3,070,000 تومان
6,250,000 تومان
3,070,000 تومان
590,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 1,280,000 تومان 2,050,000 تومان 1,280,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 1,380,000 تومان 2,980,000 تومان 1,380,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 1,620,000 تومان 2,950,000 تومان 1,620,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 1,710,000 تومان 3,220,000 تومان 1,710,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 1,720,000 تومان 3,650,000 تومان 1,720,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 2,140,000 تومان 3,950,000 تومان 2,140,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 2,150,000 تومان 3,960,000 تومان 2,150,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 2,440,000 تومان 4,520,000 تومان 2,440,000 تومان 590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت نفر اضافه 3,070,000 تومان 6,250,000 تومان 3,070,000 تومان 590,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط