تور آفری تفلیس نوروزی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,020,000 تومان
1,370,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

1,415,000 تومان
1,875,000 تومان
1,245,000 تومان
BB

1,760,000 تومان
2,515,000 تومان
1,505,000 تومان
BB

1,840,000 تومان
2,640,000 تومان
1,550,000 تومان
BB

2,095,000 تومان
3,185,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,220,000 تومان
3,395,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

2,390,000 تومان
3,730,000 تومان
2,050,000 تومان
FB

2,470,000 تومان
3,940,000 تومان
2,050,000 تومان
BB

2,680,000 تومان
4,780,000 تومان
2,680,000 تومان
BB

2,810,000 تومان
4,570,000 تومان
-
HISTOORY
BB

4,360,000 تومان
7,720,000 تومان
3,520,000 تومان
نام هتل DALIDA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,020,000 تومان 1,370,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DEJAVU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,415,000 تومان 1,875,000 تومان 1,245,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,760,000 تومان 2,515,000 تومان 1,505,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,840,000 تومان 2,640,000 تومان 1,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RED LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,095,000 تومان 3,185,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,220,000 تومان 3,395,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,390,000 تومان 3,730,000 تومان 2,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,470,000 تومان 3,940,000 تومان 2,050,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,680,000 تومان 4,780,000 تومان 2,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,810,000 تومان 4,570,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات HISTOORY
نام هتل THE BILTMORE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,360,000 تومان 7,720,000 تومان 3,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط