تور تفلیس نوروز 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,660,000 تومان
3,250,000 تومان
2,595,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

2,725,000 تومان
3,380,000 تومان
2,595,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,050,000 تومان
4,030,000 تومان
2,725,000 تومان
2,290,000 تومان
GNG

BB

3,700,000 تومان
5,340,000 تومان
3,185,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,030,000 تومان
5,995,000 تومان
3,380,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

4,215,000 تومان
6,410,000 تومان
3,650,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

5,030,000 تومان
7,975,000 تومان
-
2,290,000 تومان
BB

5,385,000 تومان
8,590,000 تومان
4,360,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

5,400,000 تومان
8,790,000 تومان
4,275,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

6,595,000 تومان
11,115,000 تومان
5,155,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

7,665,000 تومان
13,310,000 تومان
6,410,000 تومان
2,290,000 تومان
نام هتل EURASIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,660,000 تومان 3,250,000 تومان 2,595,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,725,000 تومان 3,380,000 تومان 2,595,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GURU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,050,000 تومان 4,030,000 تومان 2,725,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,700,000 تومان 5,340,000 تومان 3,185,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,030,000 تومان 5,995,000 تومان 3,380,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,215,000 تومان 6,410,000 تومان 3,650,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان 7,975,000 تومان - 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,385,000 تومان 8,590,000 تومان 4,360,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,400,000 تومان 8,790,000 تومان 4,275,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,595,000 تومان 11,115,000 تومان 5,155,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,665,000 تومان 13,310,000 تومان 6,410,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط